Alle vakantieverblijven zijn particulier eigendom en worden door de eigenaren, via ons verhuurburo, te huur aangeboden.

Voorts onder de volgende bepalingen:

Rechten en plichten huurder:

 1. Huurder verklaart zich met de ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
 2. De huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. 
 3. De huurder zal het vakantieverblijf niet aan derden in huur of gebruik afstaan noch daarin meer personen doen overnachten dan het aantal personen dat is medegedeeld bij de reservering danwel het aantal bedden dat de verhuurder in het vakantieverblijf beschikbaar heeft gesteld.
 4. De huurder wordt bij aankomst geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard tenzij hij direct bij aankomst de verhuurder hiervan op de hoogte brengt.
 5. De huurder zal het vakantieverblijf als een goed huisvader gebruiken en netjes en proper bewonen zulks met inachtneming van het huisregelement.
  Het eigen huishoudelijke regelement  van het gehuurde vakantieverblijf en/of huurcomplex  moet volledig in acht genomen worden.
 6. Huisdier: een huisdier mag alleen dan worden meegebracht naar voorafgaande telefonische/schriftelijke toestemming van het Verhuurburo.
  De huurder is aansprakelijk voor de overlast en schade ontstaan tengevolge van het huisdier.
 7. Linnengoed: standaard is er geen beddengoed en of handdoeken in het vakantie-verblijf aanwezig, deze dienen door de huurder zelf mee gebracht te worden.       Afmetingen van de matrassen staan vermeld op de website.
 8. Het is verboden in het vakantieverblijf andere toestellen voor kook en wasdoeleinden te gebruiken dan die welke door de verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
  Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving.
 9. Na afloop van de verhuurperiode verbindt de huurder zich het vakantieverblijf met het zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat op te leveren, en een basisreiniging van de vloeren, bedden, kasten, keuken, servies en bestek, badkamer en toilet uit te voeren. Het huisvuil dient bij vertrek in de daarvoor bestemde plaats gedeponeerd te worden.


Aankomst en vertrek:


Huursom

De vermelde huursom is altijd inclusief gas, licht en water en exclusief bijkomende kosten.
Bij reservering worden de bijkomende kosten zoals reserveringskosten, citytax en andere heffingen tussen huurder en verhuurder overeengekomen.

De op de reserveringsbevestiging vermelde huursom dient in 2 termijnen betaald te worden:

Annuleringsbepalingen:

Annuleren van uw vakantieverblijf is een vervelende zaak maar er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor het noodzakelijk is dat u uw verblijf dient te annuleren.
Annulering van uw vakantieverblijf dient schriftelijk per mail of post te gebeuren.
Bij annulatie van uw reservering bent u naast de veschuldigde reserveringskosten ook annuleringskosten verschuldigd.
De kosten bedragen:

Wij raden u ten alle tijde aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging kunt u kostenloos annuleren, u dient dit schriftelijk per mail aan ons door te geven.
Indien u geen mail stuurt dient u er rekening mee te houden dat de reservering geldig blijft en bovenstaande verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht worden.

Aansprakelijkheid:

Het Verhuurburo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

Alle Ferienunterkünfte sind in Privatbesitz und werden von den Eigentümern über unsere Vermietungsagentur vermietet.

Darüber hinaus unter den folgenden Bestimmungen:

Rechte und Pflichten Mieter:

 1. Der Mieter erklärt, dass er sich mit der Lage, dem Layout und dem ordnungsgemäßen Erhaltungszustand des gemieteten Objektes auskennt.
 2. Der Mieter darf das Mietobjekt nur als Ferienobjekt nutzen und insbesondere keinen Beruf ausüben.
 3. Der Mieter wird die Ferienunterkunft nicht an Dritte vermieten oder nutzen, noch mehr Personen erlauben, über Nacht zu bleiben, als die Anzahl der bei der Reservierung mitgeteilten Personen oder die Anzahl der Betten, die der Vermieter in der Ferienunterkunft zur Verfügung gestellt hat.
 4. Bei der Ankunft wird angenommen, dass der Mieter das Mietobjekt mit dem darin befindlichen Inventar angenommen hat, es sei denn, er teilt dies dem Vermieter sofort nach Ankunft mit.
 5. Der Mieter wird das Ferienhaus als guten Familienvater nützen und nach den Hausregeln sauber und ordentlich bewohnen.
  Die eigenen Haushaltsvorschriften des gemieteten Ferienobjektes und / oder Mietkomplexes müssen vollständig eingehalten werden.
 6. Haustier: Ein Haustier darf nur nach vorheriger telefonischer / schriftlicher Genehmigung des Vermieters mit gebracht werden.
  Der Mieter haftet für die Unannehmlichkeiten und Schäden, die durch das Haustier verursacht werden.
 7. Bettwäsche: Standard gibt es keine Bettwäsche und / oder Handtücher in der Ferienresidenz, diese müssen vom Mieter selbst mitgebracht werden. Abmessungen der Matratzen sind auf der Website angegeben.
 8. Es ist verboten, andere Geräte zum Kochen und Waschen in den Ferienhäusern zu benutzen als solche, die vom Vermieter aufgestellt oder aufgestellt werden.
  Dem Mieter ist es untersagt, Musik oder Lärmbelästigung für die Umwelt zu verursachen.
 9. Am Ende der Mietzeit verpflichtet sich der Mieter, das Inventar mit sauberem und in gutem Zustand befindlichen Inventar und eine Grundreinigung der Böden, Betten, Schränke, Küche, Geschirr und Besteck, Bad und WC zu übernehmen. Der Hausmüll muss bei der Abreise am vorgesehenen Ort deponiert werden.


An- und Abreise:


Miete

Die angegebene Miete beinhaltet immer Gas, Strom und Wasser und exklusive Nebenkosten.
Bei der Reservierung sind die zusätzlichen Kosten wie Reservierungskosten, Kurtaxe und andere Gebühren zwischen Mieter und Vermieter vereinbart.

Die in der Reservierungsbestätigung angegebene Miete muss in 2 Raten bezahlt werden:

Stornierungsbedingungen:

Die Annullierung Ihrer Urlaubsunterkunft ist eine unangenehme Angelegenheit, aber es kann immer zu unvorhergesehenen Umständen kommen, die eine Stornierung Ihres Aufenthaltes erforderlich machen.
Die Stornierung Ihrer Ferienunterkunft muss schriftlich per Post oder Post erfolgen .
Im Falle einer Stornierung Ihrer Reservierung werden Ihnen zusätzlich zu den aufgelaufenen Reservierungskosten Stornierungskosten in Rechnung gestellt.
Die Kosten sind:

Wir empfehlen Ihnen, jederzeit eine Reiserücktrittsversicherung  abzuschließen.

Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Reservierungsbestätigung können Sie kostenlos stornieren, Sie müssen uns dies schriftlich per E-Mail mitteilen.
Wenn Sie keine E-Mail senden, müssen Sie berücksichtigen, dass die Reservierung gültig bleibt und die Stornokosten in Rechnung gestellt werden.

Haftung:

Der Vermieter übernimmt keine Haftung für: