Blauwe Zeedistel, gevestigd aan Duindoornstraat 3, 4506 KH Cadzand-Bad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://blauwezeedistel.nl
Duindoornstraat 3, 4506 KH Cadzand-Bad +31(0)117391698

Mirjan De Lijser is de Functionaris Gegevensbescherming van Blauwe Zeedistel zij is te bereiken via info@blauwezeedistel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blauwe Zeedistel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blauwezeedistel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blauwe Zeedistel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Blauwe Zeedistel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Blauwe Zeedistel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blauwe Zeedistel) tussen zit. Blauwe Zeedistel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Op maat gamaakte website en reservatiesysteem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blauwe Zeedistel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia:
Bewaartermijn: 2 jaar
Reden: Administratieve reden en analyse

Delen van persoonsgegevens met derden

Blauwe Zeedistel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blauwe Zeedistel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blauwe Zeedistel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blauwezeedistel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Blauwe Zeedistel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blauwe Zeedistel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@blauwezeedistel.nl

 

Datenschutzrichtlinie

Blauwe Zeedistel , mit Sitz in Duindoornstraat 3, 4506 KH Cadzand-Bad, ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie in dieser Datenschutzerklärung angegeben.

Kontaktdaten:

https://bluezeedistel.nl
Duindoornstraat 3, 4506 KH Cadzand-Bad +31 (0) 117391698

Mirjan De Lijser ist die Datenschutzbeauftragte von Blauwe Zeedistel, sie kann über info@blauwezeedistel.nl erreicht werden

Persönliche Daten, die wir verarbeiten

Blauwe Zeedistel verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Dienste nutzen und / oder Sie diese selbst bereitstellen. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:

- Vor- und Nachname
- Geburtsort
- Adressdetails
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- IP-Adresse
- Andere persönliche Daten, die Sie aktiv bereitstellen, z. B. durch Erstellen eines Profils auf dieser Website, in Korrespondenz und per Telefon
- Daten über Ihr Surfverhalten auf verschiedenen Websites (zB weil diese Firma Teil eines Werbenetzwerks ist)
- Internetbrowser und Gerätetyp

Spezielle und / oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

Unsere Website und / oder Dienst hat nicht die Absicht, Daten über Website-Besucher zu sammeln, die jünger als 16 Jahre sind. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis von Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 ist. Wir ermutigen Eltern, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder gesammelt werden, ohne dass die Eltern ihre Zustimmung geben. Wenn Sie überzeugt sind, dass wir personenbezogene Daten über Minderjährige ohne diese Erlaubnis gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@blauwezeedistel.nl, dann löschen wir diese Informationen.

Zu welchem ​​Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten?

Blauwe Zeedistel verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:

- Sie können bei Bedarf anrufen oder e-mailen, um unsere Dienste auszuführen
- Blauwe Zeedistel analysiert Ihr Verhalten auf der Website, um die Website zu verbessern und das Angebot an Produkten und Dienstleistungen Ihren Wünschen anzupassen.

Automatisierte Entscheidungsfindung

Blauwe Zeedistel trifft keine Entscheidungen, die auf einer automatisierten Verarbeitung in Angelegenheiten beruhen, die (signifikante) Konsequenzen für Menschen haben können. Dies sind Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder Systemen getroffen werden, ohne dass eine Person (zum Beispiel ein Blauwe Zeedistel-Mitarbeiter) zwischen ihnen sitzt. Blauwe Zeedistel verwendet die folgenden Computerprogramme oder -systeme: Maßgeschneiderte Website und Reservierungssystem.

Wie lange speichern wir personenbezogene Daten?

Blauwe Zeedistel speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich, um die Ziele zu erreichen, für die Ihre Daten erhoben werden. Für die folgenden (Kategorien) von personenbezogenen Daten verwenden wir folgende Aufbewahrungsfristen:
Personalia:
Lagerzeit: 2 Jahre
Grund: Administrativer Grund und Analyse

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Blauwe Zeedistel stellt ausschließlich Dritten und nur dann zur Verfügung, wenn dies zur Durchführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist.

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden

Blauwe Zeedistel verwendet keine Cookies oder ähnliche Techniken.

Daten anzeigen, ändern oder löschen

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Blauwe Zeedistel zu widersprechen und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns senden können, um die persönlichen Informationen, die wir in Ihrer Computerdatei haben, an Sie oder eine andere von Ihnen erwähnte Organisation zu senden. Sie können einen Antrag auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Datenübermittlung Ihrer persönlichen Daten oder Antrag auf Rücknahme Ihrer Zustimmung oder Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten an info@blauwezeedistel.nl senden. Um sicherzustellen, dass die Zugangsanfrage von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, eine Kopie Ihrer ID mit der Anfrage zu senden. Machen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, die MRZ (maschinenlesbare Zone, den Streifen mit den Nummern am unteren Rand des Passes), die Passnummer und die Bürgerservicenummer (BSN) schwarz. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir antworten so schnell wie möglich, aber innerhalb von vier Wochen, auf Ihre Anfrage hin. Blauwe Zeedistel weist auch darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde, der niederländischen Datenschutzbehörde, einzureichen. Dies kann über den folgenden Link geschehen: https://autoriteitpersogegegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wie schützen wir personenbezogene Daten?

Blauwe Zeedistel nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unerlaubte Änderungen zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder Anzeichen von Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder per E-Mail an info@blauwezeedistel.nl